Административни услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от НПГПТО „М. В. Ломоносов“, предоставяща обществени услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021- 2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година)

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация