Компютърна техника и технологии

2
1
8
6
8
3
5
2
3
1
7
Обучението по специалността ни дава професионални компетенции за инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърна система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства.
Имаме комплексна подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, което ни дава възможност да бъдем активни участници в компютъризацията на всички отрасли-туризъм, транспорт, комуникации, банково дело и други.
Тук получаваме:
-Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии;
-Работа с програмни продкти в областта на електрониката;
-Теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система;
-Възможност за ползване на специализиран софтуер;
-Чуждоезиково обучение.
Нашата работа ще се състои в поддръжката, поправянето и инсталирането на компютърни системи. Можем да работим в различни сфери, като например:
В екип, който поддържа компютърните системи в големите организации;
Като търговци в специализирана IT компания;
Като техници, които работят за производител на компютри и компютърни компоненти;
Като техници със собствен бизнес, които се занимават с продажба, ремонт и поддръжка на компютърни системи и др.