НОВИНИ

Важни съобщения:

Към 11.09.2019 г. има свободно място за ученик в VІІІ клас по специалност „Измервателна и организационна техника“ – 1 бр.
Заявления се приемат в канцеларията на гимназията до 12,00 часа на 13.09.2019 г.
Класиране на кандидатите – в 13,00 ч. на 13.09.2019 г.

На 12.09.2019 г. ще се проведе родителска среща за VIII клас от 18,30 часа.

На обявените свободни места за VIII клас за учебната 2019/2020 г. са класирани следните кандидати:

 1. Специалност Компютърна техника и технологии:
Вх. N     3304/04.09.2019г.     Бал:  326,50

2. Специалност Кинотехника, аудио и видео системи:
Вх. N   3312/04.09.2019 г.        Бал:  252,00

Към 03.09.2019 г. има свободни места за ученици в VІІІ клас, както следва:
1. специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ – 1 бр.;
2. специалност „Компютърна техника и технологии“ – 1 бр.
Заявления се приемат в канцеларията на гимназията до 09.09.2019 г., включително.
Класиране на кандидатите – на 10.09.2019 г.

КЛАСИРАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ КИНОТЕХНИКА, АУДИО И ВИДЕОСИСТЕМИ“ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

KLASIRANI_4kl s rez.2019-20 – nov

След трето класиране има 1 незаето (свободно) място в специалност „Кинотехника, аудио и видеосисистеми“.

Работното време на приемната комисия ще бъде от 9.00 до 17.00ч. до 06.08.2019 г.

Класирането ще се извърши на 07.08.2019г., а записването от 08.08.2019г. до 09.08.2019г.

Учебници-2019-2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  

                     ГРАФИК
за раздаване на дипломите на XII клас на 21.06.2019 г. в киносалона на сграда Б2

XIIa и XIIб  от 8,30 до 9,30 ч.

XIIд и XIIе  от 9,45 до 10,45 ч.

XIIж и XIIз  от 11,00 до 12,00 ч.

XIIв и XIIг  от 12,15  до 13,15 ч.

Заповед ДЗИ и График 2018-2019

Заповед 1100-ДЗИ – Преглед писмени работи

Поради провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас  17.06.2019 г. и 19.06.2019 г. ще бъдат неучебни дни.

 Поради провеждане на държавни изпити за придобиване на втора и трета степен на  професионална квалификация по теория на професията и специалността  06.06.2019 г. ще бъде НЕУЧЕБЕН ден.

СГРАДА Б-2

Новата седмична програма в сила от 27.05.2019 г. е качена в меню „Обучение“

27.05.2019 г. е неучебен ден съгласно Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-1180/ 25.04.2019 г.

От28.05.2019 г. всички класове ще учат само ПЪРВА смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебния час 45 мин.

УТОЧНЕНИЕ!!!

На 28.05.2019 г. в сграда Б1 учебните занятия ще се провеждат от 13.00 ч. поради ДЗИ.

Родителска среща от 18:30 часа:
– на 08.05.2019 г. – 9-ти и 11-ти клас
– на 09.05.2019 г. – 8-ми, 10-ти и 12-ти клас

СЪОБЩЕНИЕ
До родителите на учениците от Х и ХІ клас                 Уважаеми родители,

            Уведомяваме Ви , че на основание чл.29 от  Наредба №3/17.05.2004г.за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити родители на ученици от Х и ХІ клас имат право да присъстват като наблюдатели на предстоящите през месец май 2019 г. държавни зрелостни изпити.
При желание от ваша страна да присъствате на ДЗИ 2019 г. в срок до 14.04.2019 г. трябва да попълните декларация за липса на обстоятелства по чл. 29, ал.4 в канцеларията на гимназията.
Уведомяваме ви , че когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас определят повече от трима представители, педагогическия съвет избира от тях до трима представители на случаен принцип.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ Е ВКЛЮЧЕНА В ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ ЕКИП, ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, В ПЕРИОДА ОТ 11 ФЕВРУАРИ ДО 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

ЦЕЛТА НА ПИЛОТНОТО ИНСПЕКТИРАНЕ Е ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ИНСПЕКТИРАНЕ В РЕАЛНА СРЕДА.

ЕКИПЪТ НА УЧИЛИЩЕТО НИ Е АКТИВЕН УЧАСТНИК В ИНСПЕКЦИЯТА, КАТО ПРЕДОСТАВЯ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИ ПОЩИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВЪПРОСНИК, КОЙТО СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНИТЕ.

РАЗЧИТАМЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ВИ!

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ

ОТ 28.01.2019 г. (понеделник) ДО 04.02.2019 г. (понеделник) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 06.02.2018 г. (СРЯДА) С ПРОГРАМА ЗА ПОНЕДЕЛНИК, СЪГЛАСНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН НА САЙТА.

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПО ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ НА 20 И 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. СЕ ОЧАКВАТ КРИТИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ.

ПО ВАША ПРЕЦЕНКА  СТРАДАЩИТЕ ОТ ДОКАЗАНИ ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВПИСАНИ В ЛИЧНАТА АМБУЛАТОРНА КАРТА НА УЧЕНИКА)  МОЖЕ ДА ОТСЪСТВАТ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.62, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

РОДИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЕТО НА ДЕТЕТО СИ.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.12.2018 г. учебните часове ще бъдат с продължителност 20 мин., както следва:

І-ва смяна:ІІ смяна

  1. 7,30 – 7,50 ч.       7/0. 10,05 – 10,25 ч.
  2. 7,55 – 8,15 ч.      1. 10,30 – 10,50 ч.
  3. 8,20 – 8,40 ч.      2. 10,55 – 11,15 ч.
  4. 8,50 – 9,10 ч.      3. 11,20 – 11,40 ч.
  5. 9,15 – 9,35 ч.      4. 11,50 – 12,10 ч.
  6. 9,40 – 10,00 ч.    5. 12,15 – 12,35 ч.
  7. 10,05 – 10,25 ч    6. 12,40 – 13,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

                                         
На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО ще се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Темата на обучението е: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
На 04.12.2018 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 8, 10 и 12 клас.
На 05.12.2018 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 клас.

Заповед

За всички бивши възпитаници – випуск 2017-2018, випуск 2016-2017 и випуск 2015-2016

Industry_Scout_Lufthansa_Project_online_presentation

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ІХ, ХІ клас – 26 септември 2018 г.
Х, ХІІ клас – 27 септември 2018 г.
НАЧАЛЕН ЧАС – 18,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Е ОПРЕДЕЛИЛ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДНА ИЛИ ДВЕ СЛАБИ ОЦЕНКИ.
ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ГИМНАЗИЯТА В СРОК ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.
ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 01 ДО 05 ОКТОМВРИ ПО ГРАФИК.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с официалното откриване на новата учебна година на 17.09.2018 г.

Всички ученици от VIII и IX клас в 9.00 часа да бъдат в класните стаи за провеждане на часа на класа, съгласно определените списъци, поставени на входа на училището.

Всички ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 9.45 часа да заемат определените им места в двора на училището за официалното откриване на учебната година.

След официалното откриване на учебната година,  учениците от X, XI и XII клас ще проведат час на класа в стаи, определени от списъци, поставени на входа на училището.

 

Учебници 2018-2019

 

ГРАФИК
за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, съгласно заповед №880/16.04.2018 г. на Директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов”

1.Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране:

до 02.08.2018 г.

2.Подаване на документи за попълване на незаетите места:

от 03.08.2018 г. до 06.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

3.Класиране:

на 07.08.2018 г. до 17 часа

3.1. Балообразуване:
НВО – БЕЛ/ в точки/ ……….. х 2
НВО – Математека/ в точки/ ……….. х 2
Математика /от удостоверението, трансформирана в точки/
БЕЛ /от удостоверението, трансформирана в точки /
3.2. При равен бал се сравняват точките от НВО по математика.
3.3. При равен брой точки от 3.2. се сравняват оценките по математика от свидетелството.
4.Записване:

на 08.08.2018 г. и 09.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

Връчване на дипломи на випуск 2018 г.
Връчването на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация ще се проведе на 22.06.2018 г. в База 2 по график, както следва:
12ж и з класове, „Компютърна техника и технологии“ – 08:00 часа
12б клас, „Измервателна и организационна техника“ – 09:00 часа
12д и е класове, „Лазерна и оптична техника“ – 09:30 часа
12в и г класове, „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ – 10:30 часа
12а клас, „Медицинска техника“ – 11:30 часа
Моля, графикът да се спазва!
Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ!
Достъпът до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ по дни и часове е както следва:

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!
ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“

На 22.05.2018 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще се проведе Ден на отворените врати в сградите на гимназията както следва:
на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148 (База 1) от 09:00 до 10:00 часа
на ул. „Иван Грозев“ № 6 (База 2) от 10:00 до 12:00.

Каним бъдещите осмокласници и техните родители да се запознаят с условията в нашето училище!

 

Тържествено изпращане на випуск 2017-2018 г.
Тържественото изпращане на випуск 2017-2018 г. ще се състои от 11:15 часа на 15.05.2018 г. в двора на гимназията.

Всички ученици от 8 до 11 клас трябва да бъдат в двора на училището в 11:00 часа, като 8 и 10 клас учат първа смяна по график, а 9 и 11 клас учат по график след приключване на тържественото изпращане.

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 17.04.2018 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 класове.

На 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 8, 10 и 12 класове

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Съгласно Заповед № 591/ 31.01.2018 г. на директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, пропускателният режим ще се осъществява, както следва:

 1. Допускането на ученици, курсисти и външни лица в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, да става само:

1.1. за ученици и курсисти в дневна форма на обучение – чрез чекиране с магнитна карта;

1.2. за курсисти в задочна форма на обучение – по изготвен списък, след представяне на лична карта;

1.3. за външни лица – чрез представяне на лична карта.

2. Външни посетители се допускат само при представен документ за самоличност, като портиерът/ охраната отразява в специален дневник информация за име, час на влизане, при кого отива лицето и час на напускане на сградата на гимназията.

3. Учениците, загубили магнитните си карти се допускат в сградата срещу ученическа книжка или лична ученическа карта, които се предоставят на главния дежурен учител или на охраната.

4. Ученическата книжка или личната ученическа карта се предават в канцеларията на училището, а ученикът ги получава оттам в края на учебния ден.

5. Класният ръководител отразява в дневника на паралелката и в ученическа книжка забележка на учениците, допуснати в нарушение на пропускателния режим.

6. При непредставяне на изискуемите документи учениците, курсистите и външните лица не се допускат в сградата на училището.

 Заповедта влиза в сила от 12.02.2018 г. (понеделник).

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ

ОТ 29.01.2018 Г. (понеделник) ДО 02.02.2018 Г. (петък) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 07.02.2018 Г. С ПРОГРАМА ЗА ПОНЕДЕЛНИК, СЪГЛАСНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН НА САЙТА.

 

ХХХIV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

въз основа на заповед  РД 09-5411/12.10.2017 година на Министъра на образованието и науката и

заповед 296/04.12.2017 година на директора на НПГПТО “М.В. Ломоносов“

УВАЖАЕМИ УЧАЩИ,

 ОБЩИНСКИЯТ / УЧИЛИЩЕН/ КРЪГ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.02.2018 год. (събота)

в БАЗА 1 с начален час – 9.00 . Всички участници да са на работните си места в 8.30 часа.

МОЛЯ, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАЯВЯТ СВОЕТО УЧАСТИЕ ОТ 07.02.2018 Г. ДО  13.02.2018 год.  включително  в кабинет 219 – БАЗА 2, инж. Ст.Спасова.Заявяването на участието предварително е необходимо   за подготовка на  материали и пособия за участниците.

Дата Ден по учебна програма Час
07.02.2018 година Понеделник 11.30 – 18. 00 часа
08.02.2018 година Понеделник 11.30 – 16.00 часа
09.02.2018 година Петък 7.30 – 12.00 часа
12.02.2018 година Понеделник 11.30- 16.00 часа
13.02.2018 година Вторник 13.00- 18.00 часа

Откриване на учебната 2017-2018 г.

Уважаеми ученици и родители!

Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г. ще се състои на 15.09.2017 г. от 10:00 часа в двора на училището.

Учениците от 8 и  9 клас да се явят в 09:00 часа в класните стаи за провеждане на Час на класа.
Учениците от 10, 11 и 12 клас – 09:45 часа в двора на училището, Часът на класа за 10, 11 и 12 клас ще се проведе след официалното откриване.

Желателно е всички ученици да носят попълнени ученически книжки и лични ученически карти, издадени през 2017 г.

Организацията на учебните срокове е както следва:
I срок, I смяна – 8, 9 и 11 клас
I срок, II смяна 10 и 12 клас.

Очакваме ви за една успешна и ползотворна учебна година!

Учебници за VІІІ клас

Български език, изд. БГ учебник
Литература, БГ учебник“
Христоматия по литература, изд. БГ учебник
Математика, изд. Булвест 2000
Информационни технологии, ИК „Домино“
Физика и астрономия, изд. САНПРО
Химия и ООС, изд. Анубис, С.Цаковски, П.Василева, А.Генджова, Б.Толев, Г.Шуманова
Биология и ЗО, изд. Анубис, М.Шишиньова, Л. Спасов, П. Йотовски, И. Враджалиева, О. Русинова, Л. Банчева
История и цивилизация, изд. Булвест 2000, А.Пантев и колектив
География и икономика, изд. Анубис, А. Попов и Е. Илиева
Философия, изд. Просвета, Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Забележка: учебниците по първи чужд език – английски или немски се закупуват организирано от училището.