Нормативни документи

Стратегия за развитие на НПГПТО за периода 2023 – 2028 г.
Правилник за дейността на училището
Процедура за обучение в самостоятелна форма
Процедура за обучение след средно образование
Процедура за освобождаване от ФВС
Процедура за преминаване и обучение в ОРЕС
Процедура за стипендии

Процедура по прилагане на санкции и мерки
Правилник ЗБУТ
Етичен кодекс
Вътрешни правила за етичен кодекс
Вътрешни правила предотвратяване изпирането на пари Вътрешни правила при злонамерени телефонни обаждания
План за сигурност при противодействие на тероризма

Програма за превенция на тормоза
Правилник за вътрешния трудов ред

План БДП
Програма противодействие на тероризма

Програма за превенция и противодействие на училищния тормоз

Обществени съвети

Заявление до Директора за отсъствия
Заявление до класния ръководител