Нормативни документи

Стратегия за развитие на НПГПТО за периода 2016 2020 г

Правилник за дейността на училището

Процедура за налагане на санкции и мерки

Процедура за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Процедура за обучение в самостоятелна форма

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното отпадане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на тормоза

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс

Обществени съвети

Заявление от родител за отсъствие по домашни причини

Политика на поверителност