Обяви и търгове

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Заповед
Тръжни книжа
Заявление за участие
Ценова оферта
Проект на договор

……………………………………………………………………….

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: отдаване под наем на част от недвижим имот РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: до 16:30 часа на 29.06.2018 г. в канцеларията на НПГПТО 

Заповед
Тръжни книжа
Заявление за участие
Ценово предложение
Проект на договор

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: отдаване под наем на част от недвижим имот
РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: От 19.08.2014 г. до 16:00 часа на 27.08.2014 г. в канцеларията на НПГПТО 

Заповед
Тръжни книжа
Заявление за участие
Ценово предложение
Проект на договор