Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Със заповед № РД 09-1006/27.04.2021 г. НПГПТО „М. В. Ломоносов“ е включена за участие в техническото и финансово изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заповед училища – РД09-006 270420211
Приложение-Списък с училища Равен достъп 2