Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
    
Темата на обучението беше: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
Основни акценти бяха поставени върху иновативните стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес, съвременните ИКТ средства, принципите на работа при използване на интерактивни методи, повишаване на мотивацията за учене и оценяване на учебните резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *