Предложение за устав на обществения съвет

УСТАВ

на обществения съвет на НПГПТО „М. В. Ломоносов“

Чл.1. Общественият съвет на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ работи за създаване на условия за активна и демократично функционираща общност.

Чл.2. При осъществяване на своите задължения общественият съвет спазва добрите практики за осъществяване на независима политика в полза на развитието на училищната общност.

Чл.3. Работата се осъществява при спазване на принципите на обективност, заинтересованост и демократичност.

Чл.4. При взимане на решения се цели осигуряване на качествено професионално образование в значими за икономиката направления.

Чл.5. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му

Чл.6. Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл.7. Избраните членове участват безвъзмездно и при избора им водещ е принципът на доброволността.

Чл.8. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл.9. Всички членове имат право на един глас.

Чл.10. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

Чл.11. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет, може да участва и представител на настоятелството.

Чл.12. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл.13. Директорът на НПГПТО има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл.14. Директорът е длъжен, при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

Чл.15.  При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.16. Решенията на обществения съвет се документират с протокол, който се води от избрано лице и се завежда във входящата поща на училището.

Чл.17. Протоколът от заседанието се подписва от председателя и протоколчика на  събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл.18. Директорът запознава педагогическите специалисти с всички решения на обществения съвет на педагогически съвет или на таблото за информация в учителската стая.

Чл.19. Общественият съвет и педагогическите специалисти са партньори в работата си за развитието на училищната общност.

Чл.20. Членовете на обществения съвет имат право да разпространяват информация при спазване на изискванията на закона за защита на личните данни и закона за защита на класифицирана информация.

Чл.21. Членовете на обществения съвет пазят достойнството на педагогическите специалисти и учениците в НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

София 21.12.2016г.[ Обратно към новините ]