Пропускателен режим

Съгласно Заповед № 591/ 31.01.2018 г. на директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, пропускателният режим ще се осъществява, както следва:

 

 

1. Допускането на ученици, курсисти и външни лица в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ - ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, да става само:

1.1. за ученици и курсисти в дневна форма на обучение – чрез чекиране с магнитна карта;

1.2. за курсисти в задочна форма на обучение – по изготвен списък, след представяне на лична карта;

1.3. за външни лица – чрез представяне на лична карта.

2. Външни посетители се допускат само при представен документ за самоличност, като портиерът/ охраната отразява в специален дневник информация за име, час на влизане, при кого отива лицето и час на напускане на сградата на гимназията.

3. Учениците, загубили магнитните си карти се допускат в сградата срещу ученическа книжка или лична ученическа карта, които се предоставят на главния дежурен учител или на охраната.

4. Ученическата книжка или личната ученическа карта се предават в канцеларията на училището, а ученикът ги получава оттам в края на учебния ден.

5. Класният ръководител отразява в дневника на паралелката и в ученическа книжка забележка на учениците, допуснати в нарушение на пропускателния режим.

6. При непредставяне на изискуемите документи учениците, курсистите и външните лица не се допускат в сградата на училището.

 

Заповедта влиза в сила от 12.02.2018 г. (понеделник).
[ Обратно към новините ]