Резултати от проведената на 15.02.2014 г. олимпиада по техническо чертане


Изх. № 380 / 21.02.2014г.                                              П Р О Т О К О Л


 НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ  15. 02. 2014 г.

                                                                                                          ТРЕТА  ГРУПА

Община СТОЛИЧНА, гр. СОФИЯ, у – ще  НПГПТО ”М. В. Ломоносов”  Х, ХІ, ХІІ клас

 


Име,  презиме,  фамилия

Клас

Получен

брой  точки

Оценка

1

Калоян Бориславов Чоканов

XЗ

145

Отличен 6

2

Мануела Герганова Енчева

XЗ

142

Отличен 5.75
Изх. № 381 / 21.02. 2014 г.                                              П Р О Т О К О Л


 НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ   на 15. 02. 2014 г.

                                                                                                                     

                                                                                                          ВТОРА  ГРУПА

 

Община СТОЛИЧНА, гр. СОФИЯ, у – ще  НПГПТО ”М. В. Ломоносов”  Х, ХІ, ХІІ клас

 

 

Име,  презиме,  фамилия

Клас

Получен

брой  точки

Оценка

1

Габриелла Кристинова Попова

XIIД

169

Отличен 6

2

Растимир Мирославов Минков

XIА

168

Отличен 6

3

Едже Мутлу

XД

167

Отличен 6

4

Валентин Калинов Маджаров

XД

166

Отличен 6

5

Любомир Си Бао Пейдзю Ван

XБ

166

Отличен 6

6

Ивана Иванова Иванова

XIГ

165

Отличен 6

7

Анна Георгиева Хитова

XIА

163,5

Отличен 6

8

Милена Миленова Чилингирова

XE

163

Отличен 6

9

Ангел Димитров Механджийски

XIА

162,5

Отличен 6

10

Десислава Ангелова Мирякова

XД

162

Отличен 5.75

11

Весела Мирославова Николова

XД

161

Отличен 5.75

12

Жаклин Петрова Петрова

XIА

161

Отличен 5.75

13

Надежда Красимирова Арнаутска

XE

161

Отличен 5.75

14

Янислава Георгиева Петкова

XE

160

Отличен 5.75

15

Младен Коциев Костадинов

X Ж

160

Отличен 5.75

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Протоколът се представя на хартиен носител в РИО – София. 

2. Протоколът да се придружава от протокол за явилите се.

3. Писмените работи на класираните са неразделна част от протокола на класираните участниците в Общинския кръг на олимпиадата.

4. При липса на класирани се представя само протокол за резултатите  на участниците в Общинския кръг на олимпиадата.

Комисията :

                   1. инж. Стефка Спасова 

                    2. инж. Ваня Сидерова

                    3.инж.Николай Златков                  Директор: (п)

                                                                                     (инж. Валерия Додова)[ Обратно към новините ]