Обяви и търгове
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: отдаване под наем на част от недвижим имот
РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: От 19.08.2014 г. до 16:00 часа на 27.08.2014 г. в канцеларията на НПГПТО

- Заповед
- Тръжни книжа
- Заявление за участие
- Ценово предложение
- Проект на договор
-