За нас

НПГПТО „М.В.Ломоносов“ има повече от половинвековна история.
От 2003 год. училището е преименувано на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. То е с утвърдени позиции в рамките не само на българско, но и на европейското образование, като единствено по рода си на територията на Балканския полуостров.

Преимуществото на училището е фактът, че професионалната гимназия членува към Асоциацията на европейските университети, училище и колежи по оптика и оптометрия. Сътрудничи си с Български оптически съюз, Националната асоциация на българските оптометристи и оптици, Занаятчийска камара, Българско национално радио, Българска национална телевизия и други професионални организации и фирми.

В НПГПТО работи от екип от квалифицирани учители, съчетали знания, умения и педагогически опит и предоставящи значима теоретична и практическа подготовка в общообразователна и професионална сфера.

Училището притежава kомпютърните кабинети, лаборатории и учебните зали по теория и практика , които са снабдени с модерно оборудване. В училищната библиотека се съхраняват над 17 000 тома. Функционира ученически парламент, който представлява координира извънкласните форми в НПГПТО и координира извънкласните форми на ангажираност.
Специалностите, които се изучават в училище са: Компютърна техника и технологии, Кино техника, Аудио и Видео системи, Измервателна и организационна техника, Лазерна и Оптична техника, Медицинска техника, Oчна оптика.
Специалността „Компютърна техника и технологии“ е част от най-съвременната и динамично развиваща се се техническа област. НПГПТО осъществява прием по тази специалност от 2006 г. с ясното съзнание, че високотехнологичните специалности имат едно свързващо звено- информационните технологии. НПГПТО е

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРОЛОГИЯ
Обучението по предмета „История на изкуството и културология” е насочено към придобиване на знания, умения и отношения, които формират у ученика задълбочен интерес към постиженията на световната култура и изкуство.
Придобитите знания и умения развиват творческото мислене на учениците, както и способностите им да изразяват самостоятелно мнение и оценка на художествени произведения. Изгражда се художествена и музикална култура у учениците и съвременни критерии за ориентиране в света на изкуството. Развива се творческият потенциал на ученика и способностите му да изразява идеи и позиции чрез средствата на изкуството.

Един от основните мотиви за включването на предмета е създаването на културна идентичност. Разбирането на културното наследство се насърчава чрез пряк контакт с творби на изкуството, създадени през различни исторически периоди. Изучаването на различн
и стилове и направления в изобразителното изкуство и музиката в контекста на културното развитие на човечес
твото дава основните знания за изграждането на различни технически и технологични системи и решения. Техническият прогрес е обвързан с принципите за развитие, прилагани в изкуството и културата. Осъзнавайки влиянието на изкуството върху техническите решения ще бъде възможно и по-лесното възприемане на основните принципи в техниката и възможност за обяснение на развитието на техническите ср
едства. В дългосрочен план това ще послужи за формиране на умения за учене и овладяване на учебния материал.
Материална база
Основен корпус  /Б1/ 
София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“
Корпус Б1 е просторна и светла сграда с атрактивни кабинети  по общообразователна подготовка, компютърна техника и физкултурен салон.
kor 5
kor 2
kor 6
kor 3
kor 7
lab himia
lab hi
kk4
kab1
kk
kab6
kab3
kab4
kab2
4
Корпус по практика /Б2/
София, ул.“Иван Грозев“ №6
В корпус Б2 са разположени кабинетите по професионална подготовка и киносалона.
12
3
4
5
P1050681
P1050570
P1050592
P1060065
P1060059
P1060075
P1060105
P1060104
P1060102
P1070935
P1070948
P1070959
Училищна библиотека – корпус Б1
Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая.“ Тома Уортън