Нормативни документи

Стратегия за развитие на НПГПТО за периода 2021-2025

Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 г.

Годишен план

Мерки за повишаване качеството на образование

План БДП

План за сигурност при противодействие с тероризма

Програма противодействие на тероризма

Програма ранно отпадане

ПВТР

Процедура за освобождаване от ФВС

Процедура за обучение в самостоятелна форма

Процедура по прилагане на санкции и мерки

Програма за превенция на тормоза 2022-2023

Процедура за стипендии

Процедура за преминаване и обучение в ОРЕС

Правилник ЗБУТ

Етичен кодекс

Вътрешни правила за етичен кодекс

Вътрешни правила при злонамерени телефонни обаждания

Вътрешни правила предотвратяване изпирането на пари

Програма за равни възможности

Процедура ССО

Обществени съвети

Заявление от родител за отсъствие по домашни причини