ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“, 2022

ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016290  „Европейско кариерно развитие – повишаване на компетенциите в областта на информационните технологии и кинотехниката” на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ беше избран за финансиране от ЕС.

10 ученици от специалност Компютърна техника и технологии  и 6 ученици от специалност Кинотехника, аудио- и видео системи (11 клас)  ще практикуват в компании в Лисабон, Португалия от 1 до 22 юли, 2022 г.

1. Предварителна подготовка – информиране и подбор на участниците, провеждане на интеркултурна, езикова и педагогическа подготовка
2. Провеждане на мобилността
3. Отчитане на проекта и разпространение на резултатите 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК
м. април, 2022 г.  – Информиране на учениците.
м. април, 2022 г. – Подаване на заявления и мотивационни писма.
м. май, 2022 г. – Подбор на участниците ( провеждане на изпитите и събеседването и обявяване на класиралите се кандидати и резервите).

5 май, 2022 г. – изпит по английски език
– писмена част – 9.00 часа Б1 каб. 304,305,405
– устна част – след провеждане на писмената в каб. 401

13 май – Теория на професията
9.00 часа,  Б1, каб. 304, 305, 401

17 май – Практика на професията
9.00 часа Б2
11в клас – каб. 207
11е,ж класове – каб. 106, 107

Събеседване – на 26.05.2022 г. от 9.00 часа в каб. 304 и 305 (сграда Б1)

м. май, 2022 г.  – Попълване на европейски формат автобиография от участниците в проекта. В зависимост от интересите на участниците, те ще бъдат насочени към съответните фирми и чрез работата си в тях ще могат да усъвършенстват знанията и уменията си по специалността.
м. май – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – участници и родители
м. май-юни, 2022 г.  – Интеркултурна, езикова и методическа подготовка на заминаващите, попълване на документи за издаване на електронна карта за пътуване за градската мрежа в Лисабон, събиране на всички необходими документи от заминаващите.
1 юли, 2022 г.  – Заминаване за Лисабон, Португалия

 юли – 21 юли, 2022 г. – Провеждане на Програмата.
22 юли, 2022 г. – Завръщане в България.
м. юли, 2022 г. –  В едноседмичен срок след завръщане в България участниците изготвят отчетни доклади в Mobility Tool.
м. август – октомври, 2022 г.Разпространение на резултатите и отчитане на проекта.

Проверка на резултатите поименно може да се извърши и в канцеларията на училището.

 

На 3.06.2022 г. (петък) от 18.15 часа в учителската стая на сграда Б2 ще се проведе информационна среща с класираните за участие в проекта ученици и родителите им.

Ще бъде предоставена допълнителна информация за програмата на срещата.

Учениците, класирали се да участват в проекта е необходимо да осигурят валидни лични карти от датата на заминаване, нотариални заверки от родителите за разрешение за извеждане на непълнолетен ученик от придружаващ учител и европейски здравно-осигурителни карти.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Сключване на договор

Провеждане на производствената практика

Разпространение на резултатите

Изработване на филми от производствената практика

Филм за производствената практика

Филм за град Монтижо – градът, в който пребивавахме по време на производствената практика

Филм за посещение на Окенариум – Лисабон

Филм – пълна версия (стаж, културна програма)

Табла в сграда Б1 и сграда Б2

 

Презентации от учениците участвали в програмата в часовете по практика

Участие в кинофестивали

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.