Прием след завършено основно образование 7-ми клас за учебната 2022/2023г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приема на ученици в 8 клас

Съгласно Заповед № РД01-410/26.04.2022 г. на началника на РУО – София-град, утвърденият прием в VIII клас е:

 • Медицинска техника – 1 паралелка с разширено изучаване на немски език /втори изучаван английски език/
 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език /втори изучаван немски език/
 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с разширено изучаване на английски език /втори изучаван немски език/
 • Очна оптика – 1 паралелка с разширено изучаване на немски език /втори изучаван английски език/
 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език /втори изучаван немски език/
 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език /втори изучаван немски език/
 • Програмиране на изкуствен интелект – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език /втори изучаван немски език/

       Балообразуване /максимален бал 500 точки/– сборът от:

 • брой точки от НВО по математика /макс. бр. 100 т./ х2
 • брой точки от НВО по БЕЛ /макс. бр. 100 т./ х2
 • оценката по математика /макс. бр. 50 т./ х1 от свидетелството за основно образование
 • оценката по БЕЛ /макс. бр. 50 т./ х1 от свидетелството за основно образование

Оценките от свидетелството за основно образование се превръщат в точки, както следва:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

……………………………………………………………..

Време и работно място на комисията за записване на учениците след основно образование в VІІІ клас на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. в нпгпто „м. в. ЛОМОНОСОВ“СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №925/23.05.2022 г. НА ДИРЕКТОРА

 

 • 8,00 – 18,00 часа
 • всеки делничен ден ПО ГРАФИК в периода от 13 юли до 02 август 2022 г. , както следва:

за първи ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 13 юли до 15 юли 2022 г.

ЗА втори етап – 21 ЮЛИ ДО 22 ЮЛИ 2022 г.

ЗА трети ЕТАП– 01 АВГУСТ ДО 02 АВГУСТ 2022 г.

 • Кабинет №105
 • Кабинет №106

График на дейностите след трети етап на класирането:

– Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 03.08.2022 г.

– Подаване на документи за попълване на незаетите места – от 04.08.2022 г. до 09.08.2022 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

– Класиране – на 10.08.2022 г. до 14,00 ч.

– Записване на:

10.08.2022 г. от 15,00 ч. до 17,00 ч.

11.08.2022 г. от 09,00 ч. до 17,00 ч.

12.08.2022 г. от 09,00 ч. до 17,00 ч.

Телефон за информация по приемната кампания

02 8056949

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА за минимален и максимален бал

Класиране IV етап

Протокол IV етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомяваме следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.

Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 10.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 08.00 часа на 4.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 2.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 8.00 часа на 2.08.2021 г./

Подаване на документи за попълване на незаетите места от 03.08.2021 г. до 10.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Класиране на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.
Записване на 12.08.2021 г. и 13.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Заявление за участие в 4-то класиране

Важно за попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

 Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2021 г.

 Подаване на документи за попълване на незаетите места, които включват заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние – от 03.08.2021 г. до 10.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Класиране
на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.

Записване
на 12.08.2021 г. и 13.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на училището с адрес  ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 148

Телефон за информация: 02 8056912, 02 8056949, 0878 620536

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Медицинска техника – 1 паралелка с немски език – разширено изучаван и английски език

 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Очна оптика – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и БЕЛ /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.

Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, подаване на документи и класиране

Наредба № 10 за организиране на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване

1. Свидетелство за завършено основно образование, VІІ клас – оригинал;
2. Медицинско свидетелство;
3. 1 бр. актуална снимка за документи, формат 3х4 см;
4. Справка за личен картон – получава се от НПГПТО и се попълва в момента на записването;
5. Служебна бележка с резултатите от проведеното НВО в VІІ клас.

ЗабележкаЗдравната профилактична карта се предава на 15 септември на класния ръководител

ВАЖНО!

Училищната комисия по приема на ученици след основно образование – VІІ клас в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще работи всеки делничен ден от 12.07.2021 г. до 02.08.2021 г. от 08:00 часа до 18:00 часа. Телефон за информация по приемната кампания – 02/8056949

 

 •