Подкрепа за успех

През учебната 2021-2022 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ продължават дейности по проект
BG05М2ОР001-2.011 „Подкрепа за успех“.
Съгласно писмо на МОН № 9105-263/13.08.2021 г. НПГПТО е включена в Дейност 7 с определени часове за назначаване на образователен медиатор.
Приемно време на медиатора за І-ви учебен срок:
понеделник 08:30-11:30 и 13:30-14:30
вторник 09:30-13:30
сряда 09:50-11:50
четвъртък 09:00-13:00
петък 13:30-15:30
Приемно време на медиатора за ІІ-ри учебен срок:
понеделник 12:30-17:30
вторник 13:30-17:30
сряда 13:00-16:00
четвъртък 11:30-12:30 и 14:00-16:00
петък 11:30-12:3