Ученически практики – 2

От 09 януари 2023 г. 37 ученици от ХІ и ХІІ клас, специалности Очна оптика“ и „Компютърна техника и технологии“ в НПГПТО „М. В. Ломоносов“, гр. София започнаха практическото си обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ Проект „Ученически практики 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката.
Партньори на НПГПТО в проекта са: „Мега оптик“, „Арт Тингс дизайн“, „Емико груп“ ООД, Генклауд ООД, Марвик МП ЕООД, Векили ЕООД, „Пи Си онлайн“, „Любо-Лазар Тодоров“ ЕТ.
Наблюдаващи учители от НПГПТО са инж. Лилия Караджова, инж. Илияна Ланджева, инж. Теодора Николова и инж. Боряна Балева.

Със заповед № РД 09-5476/28.10.2022 г. на министерство на образованието и науката НПГПТО „М. В. Ломоносов“ е включена за участие в техническото и финансово изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001 Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В проекта ще се включат 37 ученици от специалностите „Очна оптика“ и „Компютърна техника и технологии“.

………………………………………………………..

12д, специалност Лазерна и оптична техника, в час по учебна практика по приложни измервания.
Можете ли да почистите оптични лещи, да ги сортирате по вид, да ги измерите с диоптромер и след това да пресметнете тяхното фокусно разстояние? Те могат. Под ръководството на инж. Румяна Комарска, самата тя възпитаник на „Ломоносов“. Следващата година е много важна за тях, защото завършват със задължителен държавен изпит за придобиване на професионлана квалификация. Да им пожелаем успех още от сега.
…………………………………………………………..

Заповед училища РД 09-5476