Ученически практики – 2

Със заповед № РД 09-5476/28.10.2022 г. на министерство на образованието и науката НПГПТО „М. В. Ломоносов“ е включена за участие в техническото и финансово изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001 Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В проекта ще се включат 37 ученици от специалностите „Очна оптика“ и „Компютърна техника и технологии“.

Заповед училища РД 09-5476