Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
    
Темата на обучението беше: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
Основни акценти бяха поставени върху иновативните стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес, съвременните ИКТ средства, принципите на работа при използване на интерактивни методи, повишаване на мотивацията за учене и оценяване на учебните резултати.

НПГПТО участва в Национален форум за иновации в образованието

На 03 декември 2018 г. се проведе първият Национален форум за иновации в образованието. От почти 300 иновативни училища в страната на форума свои видео филми имаха честта да покажат 43 училища. Сред тях е и НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

С изучаването на учебния предмет „История на изкуството и културология“ (на мястото на учебните предмети „Музика“ и „Изобразително изкуство“), гимназията ни привлече вниманието не само на официалните гости на събитието (министъра на образованието и науката, заместник-министъра на образованието и науката, директори на дирекции и експерти от МОН, народни представители, началника на РУО – София-град), а и на много учители и директори на училища от цялата страна.