Oбучение по ОП „НОИР“

На 26 и 27 юни 2021 г. в гр. Банско се проведе обучение по ОП“НОИР“, проект BG05M20P001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на учителите от НПГПТО.
Николинка Тодорова ни запозна с темата „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителите“, а Силвия Итова – с „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии“.
Още по-приятно беше, че с лекторите сме се виждали в предишни години по различни поводи и те са запомнили нашите срещи. Благодаря им за прекрасното отношение и уважение.
Винаги има какво да научиш в нашата сфера.