За нас

ИНФОРМАЦИЯ 

НПГПТО „М.В.Ломоносов“ има повече от половинвековна история.

От 2003 год. училището е преименувано на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. То е с утвърдени позиции в рамките не само на българско, но и на европейското образование, като единствено по рода си на територията на Балканския полуостров.

Преимуществото на училището е фактът, че професионалната гимназия членува към Асоциацията на европейските университети, училище и колежи по оптика и оптометрия. Сътрудничи си с Български оптически съюз, Националната асоциация на българските оптометристи и оптици, Занаятчийска камара, Българско национално радио, Българска национална телевизия и други професионални организации и фирми.

УЧИТЕЛИ
В НПГПТО работи екип от квалифицирани учители, съчетали знания, умения и педагогически опит и предоставящи значима теоретична и практическа подготовка в общообразователната и професионалната сфера.

СПЕЦИАЛНОСТИ И КАБИНЕТИ
Училището притежава компютърните кабинети, лаборатории и учебните зали по теория и практика , които са снабдени с модерно оборудване. В училищната библиотека се съхраняват над 17 000 тома. Функционира ученически парламент, който представлява и координира извънкласните форми в НПГПТО и извънкласните форми на ангажираност.
Специалностите, които се изучават в училище са: Компютърна техника и технологии, Кино техника, Аудио и Видео системи, Измервателна и организационна техника, Лазерна и Оптична техника, Медицинска техника, Oчна оптика.
Специалността „Компютърна техника и технологии“ е част от най-съвременната и динамично развиваща се се техническа област. НПГПТО осъществява прием по тази специалност от 2006 г. с ясното съзнание, че високотехнологичните специалности имат едно свързващо звено- информационните технологии.

НПГПТО е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ.
Обучението по предмета „История на изкуството и културология” е насочено към придобиване на знания, умения и отношения, които формират у ученика задълбочен интерес към постиженията на световната култура и изкуство.

Придобитите знания и умения развиват творческото мислене на учениците, както и способностите им да изразяват самостоятелно мнение и оценка на художествени произведения. Изгражда се художествена и музикална култура у учениците и съвременни критерии за ориентиране в света на изкуството. Развива се творческият потенциал на ученика и способностите му да изразява идеи и позиции чрез средствата на изкуството.

Един от основните мотиви за включването на предмета е създаването на културна идентичност. Разбирането на културното наслед-ство се насърчава чрез пряк контакт с творби на изкуството, създадени през различни исторически периоди. Изучаването на различни стилове и направления в изобразителното изкуство и музиката в контекста на културното развитие на човечеството дава основните знания за изграждането на различни технически и технологични системи и решения. Техническият прогрес е обвързан
 с принципите за развитие, прилагани в изкуството и културата. Осъзнавайки влиянието на изкуството върху техническите решения ще бъде възможно и по-лесното възприемане на основните принципи в техниката и възможност за обяснение на развитието на техническите
средства. В дългосрочен план това ще послужи за формиране на умения за учене и овладяване на учебния материал.
Основен корпус  /Б1/ 
София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 148
Корпус Б1 е просторна и светла сграда с атрактивни кабинети  по общообразователна подготовка, компютърна техника и физкултурен салон.
kor 5
kor 2
kor 6
kor 3
kor 7
lab himia
lab hi
kk4
kab1
kk
kab6
kab3
kab4
kab2
4
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
Корпус по практика /Б2/
София, ул.“Иван Грозев“ №6
В корпус Б2 са разположени кабинетите по професионална подготовка и киносалон.
12
3
4
5
P1050681
P1050570
P1050592
P1060065
P1060059
P1060075
P1060105
P1060104
P1060102
P1070935
P1070948
P1070959
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
Училищна библиотека – корпус Б1
Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая.“ Тома Уортън